Samen leren met impact

In de praktijk blijkt samen werken aan opgaven waar de jeugd- en onderwijssector voor staat niet eenvoudig. De inspectie signaleert al jaren dat het veld onvoldoende gebruik maakt van hun aanbevelingen aan de hand van casusonderzoek. Organisaties als Learning Together constateren dat het lastig is om de vertaalslag te maken van leren op casusniveau naar leren op systeemniveau. Dit terwijl we ook zien dat veel bestuurders en organisaties zich hiervoor inzetten.

Hoe komt dit? En hoe kunnen we deze kennis benutten voor gewenste systeem- veranderingen? Hoe kan, onder meer met behulp van ‘Samen Leren’, de zorgtransformatie duurzaam gefaciliteerd worden? Deze vraag staat centraal in het netwerk ’Samen leren met impact’. Dit netwerk trekt voor de beantwoording van deze vragen nauw op met het Nederlands Jeugd Instituut (NJi). het NJi heeft naar aanleiding van hun publicatie ‘Samen bereiken wat niemand alleen lukt, Anders denken en doen in de jeugdzorg’ een lerend netwerk heeft opgericht voor bestuurders waaraan naast de Associatie voor Jeugd ook De Associatie Wijkteams, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, Jeugdzorg Nederland, de Wethouders Vereniging deelnemen. 

Meer weten of deelnemen?

Laat het ons weten!

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd