Samen leren met impact

In de praktijk blijkt samen werken aan opgaven waar de jeugd- en onderwijssector voor staat niet eenvoudig. De inspectie signaleert al jaren dat het veld onvoldoende gebruik maakt van hun aanbevelingen aan de hand van casusonderzoek. Organisaties als Learning Together constateren dat het lastig is om de vertaalslag te maken van leren op casusniveau naar leren op systeemniveau. Dit terwijl we ook zien dat veel bestuurders en organisaties zich hiervoor inzetten.

Hoe komt dit? En hoe kunnen we deze kennis benutten voor gewenste systeem- veranderingen? Hoe kan, onder meer met behulp van ‘Samen Leren’, de zorgtransformatie duurzaam gefaciliteerd worden? Deze vraag staat centraal in het netwerk ’Samen leren met impact’. Dit netwerk trekt voor de beantwoording van deze vragen nauw op met het Nederlands Jeugd Instituut (NJi). het NJi heeft naar aanleiding van hun publicatie ‘Samen bereiken wat niemand alleen lukt, Anders denken en doen in de jeugdzorg’ een lerend netwerk heeft opgericht voor bestuurders waaraan naast de Associatie voor Jeugd ook De Associatie Wijkteams, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, Jeugdzorg Nederland, de Wethouders Vereniging deelnemen. 

Naar aanleiding van de publicatie Samen bereiken wat niemand alleen lukt van het NJi  hebben de Associatie voor Jeugd, de Associatie Wijkteams, het Netwerk Directeuren Sociaal Domein, Jeugdzorg Nederland, de Wethoudersvereniging en het NJi de intentie uitgesproken om samen echt werk te maken van het bestuurlijk leren. In dit kader starten in juni 2024 drie gemêleerde groepen van (directeur-)bestuurders uit de verschillende netwerken in een serie van zes intervisie gesprekken aan de slag met de vraag: Hoe voeg ik daadwerkelijk waarde toe aan maatschappelijke vraagstukken. Daarbij kijken ze naar:

  • De belemmerende patronen (in de organisatie en persoonlijk)
  • Wat nodig is om de belemmerende patronen te doorbreken
  • wat ze zelf kunnen doen (als persoon en organisatie) om patronen te doorbreken en toch voor elkaar te krijgen wat ze voor ogen hebben. 
 
De kennis en resultaten die we halen uit deze eerste drie groepen worden gedurende het traject in kaart gebracht en vormen input in de zoektocht hoe we op een impactvolle en duurzame manier vorm en inhoud kunnen geven bestuurlijk leren. 
 
Vanuit de Associatie voor Jeugd is enthousiast gereageerd op dit aanbod en gaan 6 leden deelnemen. Aanmelden voor deze serie gesprekken is helaas niet meer mogelijk. 
Intervisie Groep 1:
24 juni, 28 augustus, 07 oktober, 20 november, 16 december en 22 januari
 
Intervisie groep 2:
12 juni, 26 augustus, 02 oktober, 11 december, 13 januari, 12 februari
 
Intervisie Groep 3:
19 juni, 09 oktober, 09 december, 15 januari, 10 februari
 
Netwerkdiner leden AvJ:
1 juli 17:30 – 21:00 uur, locatie regio Utrecht

Meer weten?

Laat het ons weten!

Ik wil me aansluiten bij Associatie voor Jeugd