mei 2017
Inclusie is lokale opdracht
Het uitgangspunt ‘voor ALLE kinderen’ wordt omarmd door de Kopgroep Jeugdhulp.
Kinderen hebben er recht op om op te groeien in hun eigen omgeving, binnen een pedagogische basisvoorziening, waarin vormen van extra ondersteuning én zorg IN de voorziening georganiseerd zijn. Een omgeving met een doorlopend pedagogisch ‘programma’ waar kinderen elkaar kunnen verrijken, pedagogisch partnerschap van ouders wordt bevorderd, betere toegang is tot integrale dienstverlening en een sterke omgeving aanwezig is voor achterstandskinderen. Bovendien wordt op die wijze ook gebouwd aan een gezamenlijke professionele cultuur.

Het creëren van deze inclusieve voorziening, een ontwikkelcentrum voor alle kinderen, vraagt om een gemeenschappelijke inzet van in ieder geval kinderopvangvoorzieningen, scholen én jeugdhulp. Gemeenten én bestuurders nemen verantwoordelijkheid voor het toevoegen van jeugdhulpexpertise aan de teams van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Gemeenten kunnen hierin, vanuit hun regiefunctie jeugdbeleid én verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, het initiatief en de regie nemen door samenwerking tot stand te brengen en met alle betrokken partners tot afspraken te komen. Ingezet wordt op lokaal maatwerk, versterken kwaliteit en een verschuiving van een curatieve naar een preventieve aanpak.

Thema’s voor een lokale werkagenda zijn:

 1. Ontwikkelcentra als werkplaats
 2. Bouw passend onderwijs door naar passende ontwikkeling
 3. Werk met interprofessionele teams\
 4. Zet beschikkingsvrije ruimte in
 5. Investeer in gezamenlijke scholing en interprofessionele opleidingen MBO - HBO

1. Ontwikkelcentra als werkplaats

Pedagogische basisvoorzieningen als scholen en kinderopvang vragen om (specialistische) kennis om hen te ondersteunen bij vragen over het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Voeg de juiste kennis en expertise toe, zodat kinderopvang en scholen ontlast worden van taken waarop zij minder zijn berekend. Dit vergroot de kans op een inclusieve speelleeromgeving, waarbinnen voor ieder kind een plek is, ongeacht zijn mogelijkheden of beperkingen.

2. Bouw passend onderwijs (4-12) door naar passende ontwikkeling (0-12)
Passend onderwijs is geen zaak van het onderwijs alleen!
De Kopgroep Jeugdhulp ziet het als een collectieve opdracht, die de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het stimuleren van een passende ontwikkeling voor kinderen neerlegt bij gemeente, kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.

De Kopgroep Jeugdhulp roept gemeenten op om samen met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs te investeren in doorlopende ontwikkel-, leer- en zorglijnen voor kinderen van 0-12 jaar. Cruciale randvoorwaarde daarbij is dat de Samenwerkingsverbanden de voorschoolse voorzieningen en de jeugdhulp als kernpartners in hun verband opnemen.
Gemeenten kunnen daarbij inzetten op een preventieve aanpak en op lokaal maatwerk. Vanuit de WMO, de Jeugdwet én het bundelen c.q. ontschotten van gemeentelijke subsidies, kunnen zij hierop actief investeren en samen met alle betrokken partijen komen tot een integrale aanpak.

3. Werk met interprofessionele teams
De Kopgroep Jeugdhulp pleit voor de inzet van interprofessionele teams én voor integrale arrangementen, waar voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en jeugdhulporganisaties deel van uitmaken.
Het werken in interprofessionele teams is effectief gebleken, blijkt uit recent onderzoek van PACT.
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en jeugdhulpverleners werken in teamverband samen, waarbij jeugdhulp niet op afroep beschikbaar is als er zich een vraag voordoet, maar vast onderdeel is van de voorziening. Zij treedt daarbij op als coach, als expert op terrein van (inclusieve) groepsprocessen en als begeleider van ouders en kinderen binnen het ontwikkelcentrum. Deze functionaris heeft tevens de ruimte om (zonodig) andere specialisten in te schakelen.

Uit de proeftuinen van Alert4you en PACT blijkt dit te leiden tot ‘eerder erbij’, minder escalatie, beter geoutilleerde professionals, tevreden ouders en, op termijn, stijgt de kans op minder onnodige uitstroom naar specialistische onderwijs/zorg.

4. Zet beschikkingsvrije ruimte in
De Kopgroep Jeugdhulp adviseert gemeenten in dit kader om actief beschikkingsvrije ruimte in te zetten om de ondersteunende rol van de jeugdhulp in kindercentra door te zetten.
Het voorkomt extra schakels voor ouders en kinderen en geeft professionals uit de jeugdhulp de ruimte er 'vroeg' bij te zijn.
Belangrijk is dat door partijen heldere afspraken gemaakt worden over de resultaten waarop ingezet wordt.

5. Investeer in gezamenlijke scholing van werkenden en interprofessionele opleidingen MBO en HBO
De Kopgroep Jeugdhulp zet zich in om in contact met opleidingen te pleiten voor meer integrale opleidingstrajecten en gezamenlijke scholing van leerkrachten, pedagogen en jeugdhulpverleners.
Zij roept andere kopgroepen op om dit ook te doen.
Werk via innovatieplaatsen (zoals de IKCLab’s) actief samen met opleidingen in de eigen regio aan de heroriëntatie van de opleidingen voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en jeugdhulpverleners.

Kopgroep Jeugdhulp
Els Rienstra, voorzitter
Gerdi Meyknecht, projectleider

Inclusie (voor ieder kind een plek in pedagogische basisvoorzieningen) is in het Nederlandse opvang- en onderwijsbestel geen dagelijkse praktijk.
Ondanks de invoering van passend onderwijs en de nieuwe jeugdwet, zijn er in Nederland relatief én absoluut veel speciale onderwijs- en zorgvoorzieningen
waar veel kinderen gebruik van maken. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht opvoedkracht op een positieve manier te versterken en inzet van specialistische zorg en - onderwijs te verminderen.
Inclusieve basisvoorzieningen zouden daarvoor een oplossing kunnen bieden.
Echter, het includeren van alle jonge kinderen is voor individuele basisvoorzieningen van onderwijs en opvang een complexe opgave. Professionals ervaren handelingsverlegenheid in het creëren van een omgeving waarin ieder kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen, ongeacht zijn mogelijkheden en beperkingen.
Een inclusief kindcentrum werkt met interprofessionele teams van opvang, onderwijs en jeugdhulp. (Kindcentra 2020)

 • Inspiratiesessie vakmanschap - 14 maart 2019 +

  Reserveer nu vast deze ochtend!


  Inspiratiesessie Vakmanschap Jeugdprofessionals
  14 maart van 9.30 - 13.00 uur
  Beatrixgebouw, achterzijde Utrecht CS

  Een gezamenlijk

  Lees verder...
 • Coalitie DataLab’s Jeugd +

  181220 Bigdata In november hebben een aantal leden van de Associatie voor Jeugd zich verbonden tot een Coalitie  DataLab’s Jeugd. In de

  Lees verder...
 • Nieuwjaarsbijeenkomst: ANDERS +


  180131 links

  Voor het eerst nodigen Associatie voor Jeugd, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC u uit voor een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst

  Lees verder...
 • Verslag Inspiratiesessie Bouwen aan pedagogische community’s +

  181005 Verdiwel - van curatie naar preventie - jeugdhulp en sociaal werk trekken samen op

  Op 5 oktober jl. kwamen bestuurders van de Associatie

  Lees verder...
 • Verslag inspiratiesessie: ‘Gelijke kansen voor kwetsbare jongeren.' +

  hallo mbo MBO en Jeugdhulp samen

  Op 8 oktober troffen zo’n 40 bestuurders en andere betrokkenen uit de MBO- en Jeugdhulpwereld elkaar

  Lees verder...
 • Jeugdhulp naar 21! +

  Jeugdhulp naar 21!

  180925 jwzb Kijk hier onze film #Jeugdhulpnaar21 en luister waarom!

  Want:
  "18 word je van de één op andere dag. Maar zo

  Lees verder...
 • Inspirerende ochtend en netwerklunch +


  180913 Pits Datum: Amsterdam, de Pitskeuken (IJsbaanpad 11)
  Locatie: Vrijdag 28 september
  Tijd; 10-14 uur

  Programma:
  10.00 - 11.00 uur Van idee naar

  Lees verder...
 • Verkenning ‘Wat werkt’? +

  180913 beraad De netwerken Associatie voor Jeugd (bestuurder), AssociatieKring (directeuren) en WERKtank (professionals) gaan een ‘beweging’ verkennen die we gezamenlijk in gang

  Lees verder...
 • Landelijk event: Samen toekomst maken - 16 april 2019 +

  190416 plaatje handen Op initiatief van de Associatie voor Jeugd heeft een breed netwerk van innovatoren uit het jeugddomein de handen ineen geslagen.

  Lees verder...
 • Najaarscongres 2018, Twente +

  180711 kaart 1 Op 8 november gaan we aan het werk met de impact, die nanotechnologie heeft op ons dagelijks leven en op de

  Lees verder...
 • Uitnodiging: Anders Verantwoorden +

  boy and girl reading sm Beste genodigden,

  Op verschillende plekken en in verschillende verbanden zijn we bezig met ‘anders verantwoorden’. Eenvoudiger en meer volgens de

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • 1