mei 2017
Inclusie is lokale opdracht
Het uitgangspunt ‘voor ALLE kinderen’ wordt omarmd door de Kopgroep Jeugdhulp.
Kinderen hebben er recht op om op te groeien in hun eigen omgeving, binnen een pedagogische basisvoorziening, waarin vormen van extra ondersteuning én zorg IN de voorziening georganiseerd zijn. Een omgeving met een doorlopend pedagogisch ‘programma’ waar kinderen elkaar kunnen verrijken, pedagogisch partnerschap van ouders wordt bevorderd, betere toegang is tot integrale dienstverlening en een sterke omgeving aanwezig is voor achterstandskinderen. Bovendien wordt op die wijze ook gebouwd aan een gezamenlijke professionele cultuur.

Het creëren van deze inclusieve voorziening, een ontwikkelcentrum voor alle kinderen, vraagt om een gemeenschappelijke inzet van in ieder geval kinderopvangvoorzieningen, scholen én jeugdhulp. Gemeenten én bestuurders nemen verantwoordelijkheid voor het toevoegen van jeugdhulpexpertise aan de teams van pedagogisch medewerkers en leerkrachten.

Gemeenten kunnen hierin, vanuit hun regiefunctie jeugdbeleid én verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, het initiatief en de regie nemen door samenwerking tot stand te brengen en met alle betrokken partners tot afspraken te komen. Ingezet wordt op lokaal maatwerk, versterken kwaliteit en een verschuiving van een curatieve naar een preventieve aanpak.

Thema’s voor een lokale werkagenda zijn:

 1. Ontwikkelcentra als werkplaats
 2. Bouw passend onderwijs door naar passende ontwikkeling
 3. Werk met interprofessionele teams\
 4. Zet beschikkingsvrije ruimte in
 5. Investeer in gezamenlijke scholing en interprofessionele opleidingen MBO - HBO

1. Ontwikkelcentra als werkplaats

Pedagogische basisvoorzieningen als scholen en kinderopvang vragen om (specialistische) kennis om hen te ondersteunen bij vragen over het gedrag en de ontwikkeling van kinderen. Voeg de juiste kennis en expertise toe, zodat kinderopvang en scholen ontlast worden van taken waarop zij minder zijn berekend. Dit vergroot de kans op een inclusieve speelleeromgeving, waarbinnen voor ieder kind een plek is, ongeacht zijn mogelijkheden of beperkingen.

2. Bouw passend onderwijs (4-12) door naar passende ontwikkeling (0-12)
Passend onderwijs is geen zaak van het onderwijs alleen!
De Kopgroep Jeugdhulp ziet het als een collectieve opdracht, die de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het stimuleren van een passende ontwikkeling voor kinderen neerlegt bij gemeente, kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp.

De Kopgroep Jeugdhulp roept gemeenten op om samen met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs te investeren in doorlopende ontwikkel-, leer- en zorglijnen voor kinderen van 0-12 jaar. Cruciale randvoorwaarde daarbij is dat de Samenwerkingsverbanden de voorschoolse voorzieningen en de jeugdhulp als kernpartners in hun verband opnemen.
Gemeenten kunnen daarbij inzetten op een preventieve aanpak en op lokaal maatwerk. Vanuit de WMO, de Jeugdwet én het bundelen c.q. ontschotten van gemeentelijke subsidies, kunnen zij hierop actief investeren en samen met alle betrokken partijen komen tot een integrale aanpak.

3. Werk met interprofessionele teams
De Kopgroep Jeugdhulp pleit voor de inzet van interprofessionele teams én voor integrale arrangementen, waar voorschoolse voorzieningen, het basisonderwijs en jeugdhulporganisaties deel van uitmaken.
Het werken in interprofessionele teams is effectief gebleken, blijkt uit recent onderzoek van PACT.
Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en jeugdhulpverleners werken in teamverband samen, waarbij jeugdhulp niet op afroep beschikbaar is als er zich een vraag voordoet, maar vast onderdeel is van de voorziening. Zij treedt daarbij op als coach, als expert op terrein van (inclusieve) groepsprocessen en als begeleider van ouders en kinderen binnen het ontwikkelcentrum. Deze functionaris heeft tevens de ruimte om (zonodig) andere specialisten in te schakelen.

Uit de proeftuinen van Alert4you en PACT blijkt dit te leiden tot ‘eerder erbij’, minder escalatie, beter geoutilleerde professionals, tevreden ouders en, op termijn, stijgt de kans op minder onnodige uitstroom naar specialistische onderwijs/zorg.

4. Zet beschikkingsvrije ruimte in
De Kopgroep Jeugdhulp adviseert gemeenten in dit kader om actief beschikkingsvrije ruimte in te zetten om de ondersteunende rol van de jeugdhulp in kindercentra door te zetten.
Het voorkomt extra schakels voor ouders en kinderen en geeft professionals uit de jeugdhulp de ruimte er 'vroeg' bij te zijn.
Belangrijk is dat door partijen heldere afspraken gemaakt worden over de resultaten waarop ingezet wordt.

5. Investeer in gezamenlijke scholing van werkenden en interprofessionele opleidingen MBO en HBO
De Kopgroep Jeugdhulp zet zich in om in contact met opleidingen te pleiten voor meer integrale opleidingstrajecten en gezamenlijke scholing van leerkrachten, pedagogen en jeugdhulpverleners.
Zij roept andere kopgroepen op om dit ook te doen.
Werk via innovatieplaatsen (zoals de IKCLab’s) actief samen met opleidingen in de eigen regio aan de heroriëntatie van de opleidingen voor pedagogisch medewerkers, leerkrachten en jeugdhulpverleners.

Kopgroep Jeugdhulp
Els Rienstra, voorzitter
Gerdi Meyknecht, projectleider

Inclusie (voor ieder kind een plek in pedagogische basisvoorzieningen) is in het Nederlandse opvang- en onderwijsbestel geen dagelijkse praktijk.
Ondanks de invoering van passend onderwijs en de nieuwe jeugdwet, zijn er in Nederland relatief én absoluut veel speciale onderwijs- en zorgvoorzieningen
waar veel kinderen gebruik van maken. Tegelijkertijd hebben gemeenten de opdracht opvoedkracht op een positieve manier te versterken en inzet van specialistische zorg en - onderwijs te verminderen.
Inclusieve basisvoorzieningen zouden daarvoor een oplossing kunnen bieden.
Echter, het includeren van alle jonge kinderen is voor individuele basisvoorzieningen van onderwijs en opvang een complexe opgave. Professionals ervaren handelingsverlegenheid in het creëren van een omgeving waarin ieder kind alle kansen krijgt om zich te ontwikkelen, ongeacht zijn mogelijkheden en beperkingen.
Een inclusief kindcentrum werkt met interprofessionele teams van opvang, onderwijs en jeugdhulp. (Kindcentra 2020)

 • Inspiratietafel: Big Data +

  digijong smm Datum: 29 juni 2018
  Tijd: 10.00 - 12.30 uur
  Locatie: Wordt nog bekend gemaakt

  DigiJong is een project van de Associatie

  Lees verder...
 • Vier de Successen in de Zorg voor Jeugd! +

  180927 Foto AK Wanneer is hulp een succes? En hoe zorg je dat elke organisatie en professional dezelfde successen kan behalen?

  In een

  Lees verder...
 • Impressie VJC 2018 +

  2018 03 22 13.24.59 Kring Noord aan zet!

  Om 13.00 uur stond een Fries lunch voor ons klaar in de Blokhuispoort: een voormalige gevangenis,

  Lees verder...
 • Impressie werkbezoek IKEC Hoorn +

  180305 foto4b Op 7 maart organiseerde de Kopgroep Jeugdhulp (voor inclusieve kindcentra) een werkbezoek aan het IKEC in Hoorn: een nieuwe leeromgeving

  Lees verder...
 • Altijd met de jongere +

  180313 Kalv Op 25 januari bood Mariette Vos namens de Associatie voor Jeugd een Position Paper aan de Kinderombudsvrouw aan. Deze was

  Lees verder...
 • Opzet ‘Anders Verantwoorden’ in 2018 +

  180313 AVER Kopgroep: Gerrit Jan Hoogeland, Marienne Verhoef, Ruud Grondel, Roos van Gelderen, Annemarie van Dalen, Rutger Hageraats, Albert Jan Kruiter, Gerdi Meyknecht

  De kopgroep heeft afgesproken om de

  Lees verder...
 • DigiJong Plan 2018: 3 programma-lijnen +

  digijong smm KOPGROEP
  Mariette Vos, Gerrit Jan Hoogeland, Geert Hoeksema, Wim Gorissen, Hans Butselaar, Marienne Verhoef

  Plan 2018: 3 programma-lijnen

  DigiJong
  DigiJong richt

  Lees verder...
 • Uitnodiging: School van de Toekomst +

  futureschool Werkplaats inclusieve leeromgevingen 0-23

  Op 16 april willen we met u en uw partners verkennen welke plannen en ideëen er

  Lees verder...
 • Jongerenorganisaties en Tweede Kamerleden komen samen +

  “In de praktijk wordt er vooral veel over kinderen en jongeren gepraat, in plaats van met kinderen en jongeren. Dat

  Lees verder...
 • Diversiteit als businesscase +

  hghorasi Column door Gerdi Meyknecht
   
  Op 5 oktober ontmoette een aantal leden van de Associatie voor Jeugd en de AssociatieKring

  Lees verder...
 • 1